ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 696 കോടിയുടെ നഷ്ട്ടം 373 കൊടിയിലേക്ക് ചുരുക്കി വേദാന്തു

ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 696 കോടിയുടെ നഷ്ട്ടം 373 കൊടിയിലേക്ക് ചുരുക്കി വേദാന്തു

എഡ്യൂടെക് കമ്പനിയായ വേദാന്തുവിന്റെ നഷ്ട്ടം 46.4% ത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 696 കോടി നഷ്ട്ടമുണ്ടായിരുന്നത് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 373 കോടി നഷ്ട്ടമായാണ് ചുരുങ്ങിയത്.

പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിൽ 7.8% ഇടിവ് കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് 166 കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2023 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 153 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ (ആർഒസി) സമർപ്പിച്ച വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ പ്രകാരം, ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയുടെ വരുമാനം 2022 ലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 191 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 175 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മൊത്തം ചെലവിൻ്റെ 56.7% ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നു, ഇത് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 35.8% കുറഞ്ഞ് 314 കോടി രൂപയായി. ടൈഗർ ഗ്ലോബലിന്റെ പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവിലും കുറവുണ്ടായി, 2022 ഇൽ 888 കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 553 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ, പരസ്യം, പ്രമോഷനുകൾ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ചിലവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ പരസ്യം, പ്രമോഷൻ ചെലവുകൾ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 182 കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 76 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു, അതോടൊപ്പം 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 21 കോടി രൂപയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ചെലവുകളായി കണക്കാക്കുന്നത്.

വംശി കൃഷ്ണ, ആനന്ദ് പ്രകാശ്, പുൽകിത് ജെയിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് 2011-ൽ സ്ഥാപിച്ച വേദാന്തു, സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എബിസി വേൾഡ് ഏഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സീരീസ് ഇ റൗണ്ടിലെ 100 മില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപത്തെ തുടർന്ന് 2021-ൽ ഒരു യൂണികോൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പായി മാറുകയായിരുന്നു.

Tracxn അനുസരിച്ച്, കമ്പനി 20 ഫണ്ടിംഗ് റൗണ്ടുകളിലായി മൊത്തം $328 ദശലക്ഷം ഫണ്ടിംഗ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2022-ൽ, വേദാന്തുവിൻ്റെ ഓഫ്‌ലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുന്നതിനായി ഏകദേശം 40 മില്യൺ ഡോളറിന് കർണാടക ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെസ്റ്റ് പ്രെപ്പ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ദീക്ഷ (ഏസ് ക്രിയേറ്റീവ് ലേണിംഗ്) ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

Category

Author

:

Jeroj

Date

:

ജൂൺ 6, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top