സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈപൊള്ളുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശയെ കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ ഇതാ ഒരു ഗൈഡ്

ഷോപ്പിങ്ങിനും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം സൗകര്യപ്രദമാണ്, എന്നാൽ അവയ്ക്കും ചിലവുണ്ട് അതാണ് പലിശ നിരക്കുകൾ. ഓരോ മാസവും നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പൂർണ്ണമായി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ, ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസിന് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പലിശ ഈടാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ പലിശ വേഗത്തിൽ ഉയരുകയും ചെയ്യും,അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കൂട്ടുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസിലാക്കാം:

 1. വാർഷിക ശതമാനം നിരക്ക് (APR): നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസിൽ ഈടാക്കുന്ന വാർഷിക പലിശ നിരക്കാണിത്. മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും വാങ്ങലുകൾക്കും ക്യാഷ് അഡ്വാൻസുകൾക്കും ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്കുമായി വ്യത്യസ്ത APR-കൾ ഉണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
 2. പ്രതിദിന ആനുകാലിക നിരക്ക് (DPR): പ്രതിദിന ആനുകാലിക നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ APR-നെ 365 (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധിവർഷത്തിൽ 366) കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കാണിത്.
 3. ശരാശരി പ്രതിദിന ബാലൻസ് (ADB): ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിലെ നിങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രതിദിന ബാലൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിദിന ബാലൻസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
 4. ഗ്രേസ് പിരീഡ്: മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും സാധാരണയായി 20-25 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ

അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ മനസിലാക്കിയാൽ, ഒരു ലളിതമായ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് :

(ലാസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് തിയതി മുതലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം × കുടിശ്ശികയുള്ള ബാലൻസ് × APR) ÷ 365 = പലിശ

ഓരോ ഘട്ടത്തിൻ്റെയും വിശദീകരണം:

ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളും സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും നിർണ്ണയിക്കുക. ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ കാണാം.

ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് കുടിശ്ശിക പ്രതിദിന ആനുകാലിക നിരക്ക് (DPR) കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ APR-നെ 365 (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധിവർഷത്തിൽ 366) കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് DPR കണക്കാക്കുന്നത്.

ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഘട്ടം 3-ൽ നിന്നുള്ള ഫലം ഗുണിക്കുക. ഇതിലൂടെ ബില്ലിംഗ് കാലയളവിലേക്ക് ഈടാക്കുന്ന മൊത്തം പലിശ എതിരെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കും.

ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം വായിക്കാം:
കുടിശ്ശിക ബാലൻസ്: ₹50,000
APR: പ്രതിവർഷം 36% (പ്രതിമാസം 3%)
അവസാനമായി പണമടച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം: 30

മുകളിലുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച്, ഈടാക്കുന്ന പലിശ കണക്കാക്കാം:

(30 × ₹50,000 × 36%) ÷ 365 = ₹1,479.45

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ₹1,479.45 പലിശ ഈടാക്കും.

കോമ്പൗണ്ടിംഗ് പലിശയുടെ ആഘാതം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ ദിവസേന കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇതിനർത്ഥം ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിലേക്ക് പലിശ ചേർക്കുകയും തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം ആ പുതിയ ബാലൻസിന് പലിശ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് സ്വഭാവമുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ മിനിമം പേയ്‌മെൻ്റുകൾ അടച്ചു പോവുകയോ മാസം തോറും പേയ്മെന്റ് ബാലൻസ് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കടം അതിവേഗം വളരാൻ ഇടയാക്കും.

കോമ്പൗണ്ട് പലിശയുടെ ആഘാതം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം:

കുടിശ്ശിക ബാലൻസ്: ₹50,000
APR: പ്രതിവർഷം 36% (പ്രതിമാസം 3%)
കുറഞ്ഞ പേയ്‌മെൻ്റ്: പ്രതിമാസം ₹2,500

നിങ്ങൾ ഓരോ മാസവും മിനിമം പേയ്‌മെൻ്റ് ആയ ₹2,500 മാത്രം അടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാക്കി തുക അടയ്‌ക്കാൻ ഏകദേശം 32 മാസമെടുക്കും, കൂടാതെ പലിശയിനത്തിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം ₹29,400 അടക്കേണ്ടതായും വരും. കാരണം, ഓരോ മാസവും, നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിലേക്ക് പലിശ ചേർക്കപ്പെടുന്നു, അടുത്ത മാസം ഈ പലിശ ചേർത്ത ഉയർന്ന ബാലൻസിനായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പലിശ ഈടാക്കുക.

പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂട്ടുപലിശയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും മനസിലാക്കിയെങ്കിൽ, പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കടം വേഗത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം:

 • മിനിമം പേയ്‌മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടയ്‌ക്കുക: ഓരോ മാസവും മിനിമം പേയ്‌മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രതിദിന ബാലൻസ് കുറയ്‌ക്കാം, തൽഫലമായി, ഈടാക്കുന്ന പലിശയും.
 • ഇടയ്ക്കിടെ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നടത്തുക: പേയ്‌മെൻ്റ് നടത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് പകരം, മാസം മുഴുവൻ ചെറിയ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രതിദിന ബാലൻസും ഈടാക്കുന്ന പലിശയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
 • ഉയർന്ന പലിശയുള്ള കടങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക: നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവയിൽ മിനിമം പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നടത്തി ഏറ്റവും ഉയർന്ന എപിആർ ഉള്ള കാർഡ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുക.
 • ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫറുകൾ പരിഗണിക്കുക: ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറുകളിൽ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ 0% ആമുഖ APR ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കായി നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കടം വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലിശ നിരക്കിൽ ലാഭിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസും പ്രമോഷണൽ കാലയളവിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത്.
 • നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഇഷ്യൂവറുമായി ചർച്ച നടത്തുക: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവറെ സമീപിച്ച് കുറഞ്ഞ APR ഉള്ള കാർഡിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേയ്‌മെൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറായേക്കാം.
 • ക്യാഷ് അഡ്വാൻസുകൾ ഒഴിവാക്കുക: ക്യാഷ് അഡ്വാൻസുകൾ പലപ്പോഴും ഉയർന്ന എപിആറുകളോടെയും ഗ്രേസ് പിരീഡുകളോടെയുമാണ് വരുന്നത്, അതായത് പലിശ ഉടനടി ഈടാക്കാൻ തുടങ്ങും. അത്യാവശ്യമല്ലാതെ ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുക: സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസ് മുഴുവനായും പ്രതിമാസം അടയ്ക്കുക. ഇത് പലിശ നിരക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ കടം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കും.

സമയബന്ധിതമായ പേയ്‌മെൻ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം

വൈകിയുള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകൾ ഫീസിനെയും APR വർദ്ധവിനേയും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് പേയ്‌മെൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി, അതിനാൽ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

നിശ്ചിത തീയതികൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് പേയ്‌മെൻ്റുകളോ പേയ്‌മെൻ്റ് റിമൈൻഡറുകളോ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. പല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവർമാരും അടയ്‌ക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്‌ക്കോ ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്‌ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ബാലൻസിനോ വേണ്ടി ഓട്ടോമേറ്റഡ് പേയ്‌മെൻ്റുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നിശ്ചിത തീയതി നഷ്ട്ടപെടില്ലന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിന് വൈകുന്ന ഫീസും സാധ്യതയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് മനസിലാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ കടം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ഇതാ:

 1. പേയ്‌മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ: ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് അവസാനിക്കുന്ന തീയതി, പേയ്‌മെൻ്റ് അവസാന തീയതി, അടയ്‌ക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പേയ്‌മെൻ്റ്, മൊത്തം ബാലൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  ഇടപാട് സംഗ്രഹം: വാങ്ങലുകൾ, പേയ്‌മെൻ്റുകൾ, ക്രെഡിറ്റുകൾ, ഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഈ വിഭാഗം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.
 2. പലിശ നിരക്ക് കണക്കുകൂട്ടൽ: APR, ശരാശരി പ്രതിദിന ബാലൻസ്, ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിനായി ഈടാക്കുന്ന മൊത്തം പലിശ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കിയെന്ന് ഈ വിഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നു.
 3. റിവാർഡ് സംഗ്രഹം: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിൽ നേടിയ റിവാർഡുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ മൊത്തം റിവാർഡ് ബാലൻസെക്കുറിച്ചും ഈ വിഭാഗം വിശദമാക്കും.
 4. പ്രധാന സന്ദേശങ്ങൾ: ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നിബന്ധനകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഇഷ്യൂവറിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

ഓരോ മാസവും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, എല്ലാ ഇടപാടുകളും കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഡെറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റിനെക്കുറിച്ചും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെറ്റിന് സഹായം തേടാം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടബാധ്യതയാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോവുകയും പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നടത്താൻ പാടുപെടുന്നതായും അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിന് മുമ്പ് സഹായം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പരിഗണിക്കേണ്ട ചില ഉറവിടങ്ങളും ഓപ്ഷനുകളും ഇതാ:

 1. ക്രെഡിറ്റ് കൗൺസിലിംഗ്: ക്രെഡിറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഏജൻസികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ബജറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗജന്യ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിലുള്ള ഉപദേശം നൽകാൻ കഴിയും. ഒറ്റത്തവണ, കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ പേയ്‌മെൻ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കടം വീട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡെറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് പ്ലാനുകളും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം.
 2. ഡെബ്റ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ലോണുകൾ: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം ഒറ്റത്തവണയായി ഏകീകരിക്കുന്നത്, കുറഞ്ഞ പലിശയുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്പയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ ലാഭിക്കാനും കടം തിരിച്ചടവ് ലളിതമാക്കാനും കഴിയും.
 3. ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ: നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന പലിശയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസുകൾ താഴ്ന്നതോ 0% ആമുഖ APR ഉള്ളതോ ആയ കാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പലിശ ലാഭിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കടം വേഗത്തിൽ വീട്ടാനും സഹായിക്കും.
 4. കടക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തുക: നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണക്കാരെ സമീപിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുക. പരിഷ്‌ക്കരിച്ച പേയ്‌മെൻ്റ് പ്ലാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനോ അവർ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായേക്കാം.

ഓർക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായം തേടുന്നതിൽ നാണിക്കേണ്ടതില്ല. എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് നടപടിയെടുക്കുന്നുവോ അത്രയും എളുപ്പം ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ചെലവേറിയ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നിർണായക ഘട്ടമാണ്. APR, പ്രതിദിന ആനുകാലിക നിരക്ക്, ശരാശരി പ്രതിദിന ബാലൻസ് എന്നിവ പോലുള്ള പ്രധാന ആശയങ്ങളുമായി സ്വയം പരിചയപ്പെടുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ചെലവുകളുടെ നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക, മിനിമം പേയ്‌മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുക, കൂടാതെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം മൂലം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായി തോന്നിയാൽ സഹായം തേടുക. ഈ ഗൈഡിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നതിലൂടെയും, നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടത്തിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക വിജയം നേടാനും കഴിയും.

Category

Author

:

Jeroj

Date

:

ജൂൺ 7, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top